Handelsbetingelser

Salgs og handelsbetingelser for Sweet Image ApS, gyldige fra 1. juli 2009 og indtil senere ændring.

1. Aftalegrundlag

Nærværende betingelser er gældende for ethvert tilbud, ordre, salg eller leverance fra Sweet Image ApS, med mindre andet er skriftligt bekræftet af Sweet Image ApS.

2. Tilbud /ordreoptagelse

Alle tilbud fra Sweet Image ApS afgives med forbehold for tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse kan ske frem til kundens skriftlige accept af tilbuddet. Sweet Image ApS er bundet af et tilbud ved kundens skriftlige accept af dette, med mindre det forudgående er blevet tilbagekaldt. Kunden kan ikke støtte ret på åbenlyse fejl eller mangler i et givent tilbud.

Tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsen og anden kortere tilbudsfrist i et tilbud går altid forud for disse handelsbetingelser.

Ordrer optaget telefonisk er at betragte som tilbud fra kunden om at lægge en ordre og er først bindende for Sweet Image ApS ved vores fremsendelse af ordrebekræftelse.

Ved Sweet Image ApS accept af kundens tilbud om at lægge ordre fremsender Sweet Image ApS ordrebekræftelse indeholdende oplysninger om produkt, mængde, leveringsadresse, forventet leveringsdato og alle anden relevant information. Afviger indholdet af ordrebekræftelsen fra kundens forventninger, skal kunden straks og uden ophold meddele Sweet Image ApS dette, i modsat fald vil kunden være bundet af aftalen i overensstemmelse med den fremsendte ordrebekræftelse.

Alle priser er excl. moms/fragt men inklusiv alle afgifter og evt. ind fortoldning til Danmark.

3. Rammeordrer

Hos Sweet Image er det muligt at lave rammeordrer på en samlet mængde der overstiger den mængde som kunden skal bruge nu og her. Rammeordrer er ordrer der laves til levering indenfor 12 eller 24 mdr. efter aftale. Ved accept af ordren laver Sweet Image ApS, den nødvendige emballage til hele ordren og leverer løbende produkter med friskt indhold i, når kunden har behov for dette.

Det er af største vigtighed at logo eller andet ved layoutet ikke skal laves om i forløbet, idet der ellers findes forkert emballage i overskud, sker dette findes 2 muligheder for at komme ud af ordren.:

  • Annullering af restordre uden ny ordre, herved skal kunden betale en godtgørelse til Sweet Image på 50 % af restsummen på rammeordren.
  • Annullering af restordre med ny ordre, herved skal kunden betale en godtgørelse til Sweet Image på den faktiske udgift der har været på produktionen af den overskydende emballage.

4. Leveringstid/forsinkelse og leveringssted

Leveringstiden på ordrebekræftelsen fra Sweet Image ApS er sat ud fra vores bedste skøn af leveringstiden og er betinget af kundens godkendelse af det fremsendte layoutforslag indenfor den aftalte tidsfrist i tilbud eller aftale.

Leveringstiden på ordrebekræftelsen er at betragte som en vejledende leveringsdato og levering indenfor 14 dage efter den oplyste leveringsdato er ikke at betragte som forsinkelse, med mindre leveringsdatoen udtrykkeligt skriftligt er gjort til en betingelse for aftalen.

Sweet Image ApS har altid ret til at levere varerne tidligere end den anførte leveringsdato med mindre andet skriftligt er aftalt.

Al forsinkelse fra kunden vedr. godkendelse af layoutforslag eller trykprøver, vil ikke være at betragte som forsinkelse fra Sweet Image ApS, det er kundens ansvar at godkende layout indenfor de aftalte tidsfrister for godkendelse af layout. Visse af vores produkter bliver lavet i samproduktion, hvor der er faste deadlines for godkendelsen af layout til produktionen, således kan en forsinket godkendelse på en enkelt dag i visse tilfælde medføre en levering der ligger op til 14 dage senere.

Levering af varerne vil retmæssigt kunne ske på adressen ifølge den af Sweet Image ApS fremsendte ordrebekræftelse, med mindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet, inden levering finder sted.

5. Kreditoplysninger

Sweet Image ApS forbeholder sig ret til at søge oplysninger om kunden bl.a. hos RKI eller andre lignende kreditoplysnings bureauer og Sweet Image ApS kan til enhver tid stille krav om sikkerhedsstillelse forud for accept af en ordre.

6. Forsendelse

Alle ordrer leveres ab fabrik og afsendes for kundens risiko, hvis ikke andet er aftalt.

7. Mangler/defekte varer

Reklamationer skal ske straks efter at manglen er konstateret, dog senest 3 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige reklamationsbeføjelser. Sweet Image ApS har ret til at afhjælpe en eventuel mangel eller defekt indenfor 14 dage efter reklamationen uden at aftalen kan annulleres af kunden.

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale, der stilles som udgangspunkt krav om at der fremsendes en uåbnet kasse af de modtagne varer som dokumentation for manglen. Ved returnering af leverancen, skal kunden drage omsorg for forsvarlig emballering og pakning af varen. Såfremt varerne er beskadiget under fragten til Sweet Image ApS tages varerne ikke retur.

Annullering af ordre er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og kunden kan således ikke rette nogen form for erstatningskrav mod Sweet Image ApS i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering.

8. Erstatning

Bortset fra de tilfælde hvor Sweet Image ApS eller dennes medarbejdere har handlet med fortsæt, eller udvist grov uagtsomhed, er kunden afskåret fra at fremkomme med krav om erstatning, udover hvad der er hjemlet i de foranstående bestemmelser. Sweet Image ApS hæfter ved erstatningsansvar, aldrig for driftstab, avancetab, tidstab, rentetab eller anden indirekte tab. Sweet Image ApS erstatningsansvar kan aldrig overstige varens pris.

9. Force majeure

Sweet Image ApS tager forbehold for force majeure der bl.a. kan bestå i; strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind- og udførelsesforbud, samt alle andre omstændigheder, her og i udlandet som må betragtes som udefra kommende

10. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske senest på den dato fakturaen angiver som seneste betalingsdato. Betalingsbetingelsen er med mindre andet er aftalt, netto kontant 10 dage. Ved overskridelse af betalingsfristen påløber renter med 1½% pr. påbegyndt måned og der opkræves rykkergebyr på 100 DKR ved fremsendelse af hver rykker.

11. Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver Sweet Image ApS ejendom indtil hele købesummen er betalt.

12. Skriftlighed og medie

Når der i disse handelsbetingelser henvises til skriftlige aftaler, er korrespondance på e-mail og andre elektroniske medier at sidestille hermed.

13. Værneting og lovvalg

Eventuelle tvister parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole, parternes aftale er underlagt dansk ret.